SPOTLIGHT Programmatisch toetsen in het mbo: Perspectief op kwaliteit (#hoedan)

Bij programmatisch toetsen (in het mbo vaak Lerend Kwalificeren genoemd) vormen leren en toetsen een geïntegreerd geheel. Studenten verzamelen tijdens hun leerproces voortdurend bewijzen van ontwikkeling. Deze dataverzameling kan op verschillende manieren gebruikt worden.Deze benadering roept echter ook vragen op. Hoe wordt het toegepast? Wat weten we er al over? Hoe zit het met validiteit […]

SPOTLIGHT De inzet van Dashboards, data geletterdheid en zelf regulerend leren in het onderwijs

Het onderwijs ondergaat een verschuiving met de opkomst van adaptieve leersystemen zoals Snappet en Gynzy. Deze systemen helpen leraren om de voortgang van leerlingen te volgen, maar bevorderen ook leerlingen in hun zelfregulatievaardigheden. Leraren ervaren echter uitdagingen in het interpreteren van leerling-data, waarvoor data geletterdheid een essentiële vaardigheid blijkt te zijn. Daarnaast spelen leraren een […]

Onderwijskwaliteit; wat verstaat ú eronder? (2/2)

Onderwijskwaliteit wordt zichtbaar als studenten en leerlingen hun diploma kunnen behalen in de tijd die ervoor staat. Onderwijsprofessionals zijn derhalve de eerstverantwoordelijken voor het organiseren van een studeerbaar programma dat curriculair, didactisch en pedagogisch zo goed in elkaar zit dat studenten met plezier, succes én welzijn kunnen studeren. In de praktijk zien we echter, dat […]

Identiteitsontwikkeling van docenten: Betekenisvolle momenten in het combineren van onderwijs, onderzoek, en praktijk

De uitdaging voor docentonderzoekers in hoger onderwijs is steeds meer om hun rollen binnen de kennisdriehoek, de velden onderwijs, onderzoek, en praktijkgerichte dienstverlening, te combineren. De inzet hierbij is op versterking van individueel en gezamenlijk leren, innoveren, en onderzoeken in die kennisdriehoek. In deze workshop exploreren we samen hoe docentonderzoekers hun rolidentiteiten combineren en hulpbronnen […]

Technologie om thuistalen in te zetten in het onderwijs (3/4)

Deze meedenksessie gaat over de vraag hoe technologie een bijdrage kan leveren aan het actieve gebruik van thuistalen van meertalige leerlingen in het onderwijs. Thuistalen actief gebruiken in het onderwijs draagt namelijk bij aan het leren van meertalige leerlingen, maar een dergelijke ‘translanguaging pedagogy’ – waarin thuistalen positief gewaardeerd en actief ingezet worden om Nederlands […]

Fostering online interaction (4/4)

Blended learning is een didactische, weloverwogen keuze waarbij een deel van het onderwijs online gebeurt en een deel fysiek. Bij traditioneel onderwijs gebeuren de interactieve leeractiviteiten en groepsactiviteiten voornamelijk fysiek plaats. Bij blended learning zit er een splitsing in de leeractiviteiten waarbij deze gedeeltelijk online uitgevoerd worden en waar ook de docent (idealiter) zich online […]

Curriculumkeuzes op school (2/2)

Nederlandse scholen hebben te maken met globale kerndoelen en hebben ruimte om daarbinnen schooleigen curriculumkeuzes te maken. De kerndoelen worden op dit moment geactualiseerd en implementatie hiervan betekent een nieuwe curriculaire uitdaging voor scholen. SLO heeft drie onderzoeken laten uitvoeren (DUO Onderwijsonderzoek, verwacht 2024a,b; KOOS, 2023) om meer zicht te krijgen op de mate waarin […]

Vakkenintegratie of betekenisvol leren. Snijdt het mes aan twee kanten? (2/2)

Digitale geletterdheid wordt gezien als cruciaal voor leerlingen om actief en zelfstandig deel te nemen aan onze (digitale) samenleving (Voogt, Godaert, Aesart, & van Braak, 2019). Er zijn zorgen bij de implementatie van digitale geletterdheid, zowel bij de lerarenopleidingen als in de praktijk onder andere vanwege het feit dat er reeds een overvol programma is […]

Interprofessionele samenwerking Kinderopvang, Basisonderwijs en Jeugdhulp in beeld (1/2)

In Nederland is er momenteel een sterke groei van integrale kindcentra (ikc). Binnen een ikc werken kinderopvang, basisonderwijs en zorg met elkaar samen. Ondanks de groei van ikc’s kent het onderzoek naar de interprofessionele samenwerking (IPS) in ikc’s nog maar een korte traditie met wisselende uitkomsten en steekproeven die vooral bestaan uit ikc’s met een […]