Practicum van de toekomst: studentinteracties & percepties in online vs. on-campus labvoorbereiding

De Covid-19 pandemie leidde tot noodgedwongen online onderwijs, ook voor delen van traditioneel locatiegebondenonderwijs zoals practica. In tegenstelling tot de bredere studentervaring met online lesmomenten, bleek uit evaluaties dat de online experimentvoorbesprekingen van een tweedejaars organische chemiepracticum als zeer waardevol en interactief werden ervaren. Dit leidde tot onze onderzoeksvraag of de online voorbespreking een duurzaam […]

Het effect van een positieve benadering op de betrokkenheid van de leerling tijdens lezen volgens de TOPPR-methode (1/4)

Het doel van deze exploratieve studie is het verkennen van eventuele verandering in de motivatie / betrokkenheid van kinderen met leesproblemen ten gevolge van de orthopedagogische houding van de begeleider tijdens een behandeling met de TOPPR-methode. De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre leidt de positieve benadering van de begeleider op de lezer tot een verandering in […]