Effecten van Familie- en Gezinsklassen: weer met zelfvertrouwen naar school? (3/3)

Paperpresentatie (30 minuten)517Pauline Van Eck; Oberon; Marianne Boogaard; Kohnstamm Instituut; Jannie Wouters; Samenwerkingsverband De Eem

Tias - TZ 10wo 14:30 - 16:00

Leerkrachten hebben behoefte aan effectieve interventies voor individuele leerlingen met gedrag dat belemmerend is voor het leerproces van die leerlingen zelf en/of voor hun klasgenoten. De Familieklas en de Gezinsklas zijn interventies waarbij leerlingen op hun eigen school, samen met hun ouders, gedurende een aantal weken kunnen werken aan hun eigen gedragsdoelen. Beide interventies zijn gebaseerd op multi-family-therapie en systeemtherapie en worden sinds een aantal jaren uitgevoerd op diverse basisscholen in de regio Amersfoort, en in Noord-Nederland. De aanpak is geschikt voor kinderen met internaliserend of externaliserend gedrag, die een risico lopen risico op onderwijsachterstand en/of schooluitval.In het onderzoek ┬┤Effecten van Gezins- en Familieklassen┬┤ hebben we de effecten in kaart gebracht van de interventies op het leerlinggedrag. Daarnaast analyseerden we de (gepercipieerde) opbrengsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten, en inventariseerden we de opbrengsten voor de samenwerking tussen ouders en school. Deze empirische resultaten hebben we gecombineerd met literatuurstudie en deskresearch om tevens zicht te krijgen op de werkzame mechanismen van de interventies. Tot slot is een korte, informatieve videofilm gemaakt die de kernpunten van de interventies in beeld brengt.

Dit onderzoek is NRO-gefinancierd.

Onderwijs & Samenleving
gedragsinterventies, ouderbetrokkenheid