Medisch studenten waarderen activerend onderwijs anders over tijd: een follow-up Q-methodologische studie (2/2)

Paperpresentatie (30 minuten)555JW Grijpma; Vrije Universiteit

Cube 15wo 16:45 - 17:45

Hoewel activerend onderwijs een effectieve manier is om de kennis en vaardigheden van studenten te

ontwikkelen, wordt de effectiviteit beïnvloed door verschillende factoren. Een belangrijke factor is de

waardering van studenten voor activerend onderwijs als middel om hun ontwikkeling te stimuleren. In deze studie rapporteren we de follow-up bevindingen van een eerder uitgevoerde Q-methodologische studie. In de oorspronkelijke studie identificeerden we vier studentprofielen die beschreven wanneer en waarom studenten gemotiveerd en betrokken waren in activerend onderwijs. In deze follow-up herhaalden we de studieprocedure met dezelfde deelnemers als uit de oorspronkelijke steekproef. Extra waren vervolginterviews met deelnemers om te vragen naar hun percepties over hun verandering in waardering.

We identificeerden twee nieuwe studentprofielen. Deze bevinding, ondanks een hoge correlatie met de oorspronkelijke profielen, demonstreert dat de waardering van studenten voor activerend onderwijs verandert over tijd. De vervolginterviews lieten zien dat deze veranderingen voortkwamen uit persoonlijke-, sociale-, en docentfactoren. De opleiding speelde een rol door de invloed van toetsing en de opbouw van het curriculum. Docenten en opleidingen kunnen van deze inzichten gebruik maken door regelmatig de studentwaardering voor activerend onderwijs uit te vragen en te evalueren in hoeverre hun onderwijs daarbij aansluit.

Leren & Instructie
Actief leren, Studentbetrokkenheid